Wedstrijdreglement

  1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CASA International nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Olen, Domuslaan 4, 2250 Olen, KBO n° BE0435 132 397 (hierna “Organisator” genoemd). Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.
  2. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van het personeel van CASA International nv of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. Deze wedstrijd wordt op www.casa-look.com van CASA International nv gespeeld.
  3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Louter door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van huidig reglement, evenals de beslissingen die de Organisator kan nemen.
  4. De wedstrijd loopt vanaf 23/08/2021 9u tot en met 09/09/2021 23u59. De wedstrijd kan op elk moment worden stopgezet, onderbroken of verlengd worden door de Organisator, zonder dat de Organisator of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
  5. De te winnen prijs is een selectie artikels uit een geselecteerd CASA-interieur. De prijzen mogen niet uitgewisseld of omgezet worden in cash. De inhoud van het te winnen pakket, t.w.v, 752,50 € is:

   

            
  1. Deelname aan deze wedstrijd is geldig door een CASA-achtergrond te downloaden, zich in te schrijven op casa-look.com en de schiftingsvraag te beantwoorden. De Organisator behoudt zich het recht om een deelname te annuleren indien de gegevens van de deelnemer fictief of onjuist blijken.
  2. Elke deelnemer mag slechts één antwoord geven. Indien meerdere keren wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname gelden.
  3. Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van een prijs bepaald op basis van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van volgende schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen er aan de wedstrijd deelgenomen hebben, als je weet dat deze afloopt op 09/09/2021? Winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde. Er kan slechts één prijs gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met verdere informatie over zijn prijs. Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt. Prijzen worden enkel verzonden in België indien dat uitdrukkelijk vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie. Winnaars die niet in België wonen, moeten hun prijs zelf afhalen tijdens de kantooruren bij de organisator. Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar. Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen. De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.
  4. De winnaars worden bekend gemaakt via onze sociale media kanalen. Via mail zullen we hier nog expliciet de toestemming voor vragen, aan de desbetreffende winnaars.
  5. De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd, bijvoorbeeld technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevenstijdens of na de verzending (niet limitatieve lijst). De Organisator draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.
  6. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
  7. Indien een bepaling van dit reglementongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van dit reglement aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
  8. Deze wedstrijd is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG – Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.Volgende gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de doeleinden van de verwerking, dit enkel binnen het kader van de huidige wedstrijd: naam, geboortedatum, e-mailadres, postcode en woonplaats.Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, informeert de Organisator de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens in een bestand. Dit bestand zal door de Organisator enkel gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
  9. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke correspondentie met betrekking tot de huidige wedstrijd dan noodzakelijk voor het winnen van de prijzen, is toegelaten.
  10. Het reglement valt onder Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.